SEARCH.CRYSTAL.cz

Statistika není nuda

Statistika nuda je .... zpívá se v jedné z našich pohádek. Že tomu tak není dosvědčuje statistické vyhodnocení činnosti Městského informačního centra Ostrava, o. p. s. Není nad to mít dokonalý přehled o tom, jak jsme si vedli.
Městské informační centrum Ostrava, o. p. s. (zkrácení MIC Ostrava, o. p. s.) funguje třetím rokem jako obecně prospěšná společnost. Jejím jediným zřizovatelem je město Ostrava. Práci ostravského informačního centra hodnotí občané i návštěvníci většinou pozitivně. Značnou pozornost této činnosti věnovaly i hromadné sdělovací prostředky. Pro pracovníky MIC je odezva na jejich práci nejen motivující, ale i inspirativní. Velmi průkaznou odezvou však jsou statická vyhodnocení. Nechme proto za sebe hovořit čísla.
Struktura dotazů
Za celou dobu fungování MIC v Ostravě jsou druhy dotazů vyděleny do deseti základních oblastí: akce, doprava, firmy, INTERNET, mimoostravské dotazy, město Ostrava, prodej, různé, TICKETPRO, ubytování.
Struktura dotazů se nemění. K nejfrektovanějším patří dotazy týkající se akcí a s tím spojený předprodej vstupenek = 35,24% a dotazy týkající se města Ostravy 27,9%.
Městské informační centrum Ostrrava, o. p. s. částečně supluje i regionální informační centrum. Monitoruje proto situaci v regionu, v České republice i nejbližším pohraničí Polska a Slovenska. Frekvence mimoostravských dotazů se pohybuje do 5% z celkového počtu dotazů.
Statistické vyhodnocení návštěvnosti
Činnost MIC Ostrava, o. p. s. je od samých počátků statisticky sledována a vyhodnocována. Statistické vyhodnocení se provádí měsíčně. Za dobu existence je možné srovnání i s předcházejícími lety.
Za rok 1998 MIC navštívilo 58 199 klinetů. Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána v prosinci, což souvisí s předprodejem vstupenek na předvánoční a vánoční akce. Naopak nejmenší návštěvnost byla zaznamenána během letních prázdnin (červenec = 3636 klientů, srpen = 3727 klientů). Čísla o počtu návštěvnosti během letní sezony dokládají známé skutečnosti. V Ostravě se pořádá málo zajímavých akcí, a proto není turisticky tolik navštěvována. Naopak vysoká návštěvnost během ostatních měsíců v roce dokládá, že Ostrava je přitažlivá z hlediska komerčního, kulturního, vystavovatelského a tranzitního.
Srovnání je zajímavé z několika hledisek. Během roku 1998 je výrazný nárůst návštěvnosti MIC, vůbec největší je u měsíců: leden = 187%, září = 185%, duben = 176%. Není překvapením, že naopak pokles návštěvnosti je během letních měsíců roku 1998. Návštěvnost v červenci roku 1998 dosahovala pouze 83% proti červenci roku 1997, v srpnu 1998 pouze 65% proti srpnu roku 1997. Souvisí to s mimořádnými událostmi letních měsíců roku 1997. V červenci 1997 Ostravu postihly povodně a v srpnu se konala výstava OBNOVA 97 na pomoc postiženým oblastem.
Městské informační centrum během mimořádných událostí zajišťovalo zcela odlišný informační servis. Podílelo se na informování občanů (zvl. evakuace obyvatel, náhradní doprava, pomoc postiženým, sbírky humanitární pomoci ap.) i na zajištění zprostředkovatelských služeb pro výstavu OBNOVA 97.
Za dobu tříleté existence MIC navštívilo 122 603 klientů, z toho pouze v roce 1998 to bylo 58 199 klientů. Pouze za rok 1998 využilo služeb MIC 47,46% z celkového počtu návštěvníků, tj. nárůst 268,3% proti roku 1996 a 136,23% proti roku 1997.
Závěr
Zájem o služby Městského informačního centra v Ostravě opět potvrdil, že si již našlo svou stálou klientelu. Jeho fungování je žádané a je opodstatněné
Finanční zpráva za rok 1998 dokládá, že finanční prostředky vložené zakladatelem do založení obecně prospěšné společnosti se postupně vracejí. Vzrostla totiž soběstačnost MIC. Společné náklady na provozování MIC kryje ze 4/5 zakladatel a z 1/5 obecně prospěšná společnost. Bylo by proto žádoucí zakládat podobná informační centra i v jiných strategických místech města Ostravy.

Dagmar Kremzerová