SEARCH.CRYSTAL.cz

Cestovní ruch pro města a obce

KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ - Podkrušnohorské informační centrum uspořádalo pátý ročník semináře Cestovní ruch pro města a obce. Akce se postupem doby stala důležitou součástí pracovního kalendáře subjektů působících v oblasti cestovního ruchu. Svědčí o tom zatím největší počet účastníků z řad posluchačů, ale také poměrně kvalitní obsazení přednášejícími.
Blažena Křížová z Ministerstva pro místní rozvoj, odbor cestovního ruchu, hovořila na téma Koncepce státní politiky cestovního ruchu České republiky, Magdalena Šourková z téhož ministerstva se zabývala problematikou satelitního účtu cestovního ruchu. K problematice cestovního ruchu vystoupil místopředseda podvýboru pro obchod a cestovní ruch PSP ČR Josef Jalůvka. Tématem marketingu cestovního ruchu se ve svém příspěvku zabýval Daniel Mourek z České centrály cestovního ruchu. O problematice spolupráce s regiony hovořil Petr Kratochvíl, vedoucí sekce regionální politiky ČCCR. K velmi zajímavým patřilo vystoupení Jitky Zikmundové ze zastoupení ČCCR v Berlíně o činnosti informačního střediska. Pro všechny byly jistě zajímavé informace o německém trhu a německých turistech.
Následovala poutavá přednáška Josefa Zelenky z Fakulty řízení informačních technologií Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové. Jeho příspěvek byl věnován informačním technologiím, zejména pak využití internetu a tvorbě prezentací. Po tomto příspěvku vystoupil Aleš Krejčí z agentury MADI k tématu Prezentace v tuzemsku a zahraničí: veletrhy, prospekty a časopisy. pro účastníky to bylo poučné srovnání vlastních zkušeností s názory odborníka.
Bezesporu vrcholem přednášek byl příspěvek manažera Holandské a flanderské turistické informační služby Daniela Hagena. Jeho ucelená a stručná přednáška o cestovním ruchu v Holandsku, jeho podpoře a způsobu financování vyvolala řadu dotazů.
V další části dne měli účastníci semináře možnost navštívit expozice muzea českého porcelánu v kláštereckém zámku, prohlédnout si místní aquapark patřící ke špičce v České republice, navštívit mezinárodní výstavu dětských kreseb v areálu staré porcelánky a také okusit klášterecké minerální prameny v areálu minilázní, které byly obnoveny v roce 1998 a za něž městko Klášterec nad Ohří obdrželo cenu Město roku 1998.
První den byl zakončen společenským programem v prostorách zámku, který tentokrát postrádal tradiční historickou hostinu, ale místo ní nabídl zdařilou módní přehlídku pro mladé i starší.
Druhý den semináře byl věnován exkurzi po regionu se zaměřením na zajímavosti v okresech Chomutov a Louny. Účastníci zhlédli novou expozici minerálů a historických artefaktů souvisejících s naším regionem ve Františkánském klášteře v Kadani. Na Zeleném ranči u Chomutova se seznámili s výcvikem koní pro westernové ježdění. V Lounech absolvovali prohlídku historickou částí města s odborným výkladem. V závěru dne pak navštívili zámek Líčkov, kde jim o životě a díle Mistra Oskara Brázdy zasvěceně vyprávěla majitelka Líčkova a malířova manželka Marie Brázdová.
Podkrušnohorské informační centrum chce i nadále touto formou přispívat k dialogu mezi subjekty cestovního ruchu. Zároveň však chceme zdůraznit potřebu rozvoje informačních center v České republice. Další ročník proto chceme uspořádat zejména pro pracovníky turistických center a subjekty, které s nimi spolupracují. Tento ročník chceme uspořádat pod záštitou Asociace turistických informačních center.
Závěrem si dovoluji poděkovat Zdeňku Šroubkovi, starostovi města Klášterec nad Ohří, za podporu, kterou toto město semináři věnovalo, zástupcům Ministerstva pro místní rozvoj, České centrále cestovního ruchu a ostatním přednášejícím za jejich zajímavé příspěvky a samozřejmě také více než sedmdesáti účastníkům za to, že přijeli a vydrželi.

Miroslav Foltýn Předseda sdružení PIC, a prezident A. T. I. C. ČR

P. S. Za rok opět v Klášterci nad Ohří