Návrat na hlavní stranu

Národní přírodní památka Búrová [ Národní přírodní památka ]

Búrová (národní přírodní památka, 19 ha) - květnatá louka se solitérními duby na severovýchodním svahu kopce Háj (573 m), asi 1 km západně od Suchova. Hlavním důvodem ochrany je výskyt kýchavice černé na jediném místě v Bílých Karpatech.

Geologie - Území budují horniny svodnického souvrství bělokarpatské jednotky magurského flyše. Zvrásněné flyšové vrstvy obsahují vápnité jílovce, slínovce a vápnité pískovce (paleocén-maastricht), nacházíme zde rovněž eluvia a svahové sedimenty (kvartér). Vrcholová část svahového hřbetu má generální směr sever-jih a je severním pokračování hřbetu Háje (573,0 m n.m.). Půdním typem jsou zde kambizemě typické doprovázené kambizeměmi pseudoglejovými, těžší střední zrnitosti.

Květena - Území je tvořeno loukou s teplomilnou vegetací a soliterními duby. Kýchavice černá (Veratrum nigrum) roste roztroušeně na ploše asi 2 ha. Z dalších druhů se vyskytují čestec (rozrazil) dlouholistý (Pseudolysimachion longifolium), kozinec dánský (Astragalus danicus), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), plamének přímý (Clematis recta), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria) a pryšec kosmatý (Tithymalus villosus). K vzácným druhům patří vstavačovité rostliny - jen na okrajích byl zjištěn vstavač mužský (Orchis mascula) a pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea). V roce 1994 zde byl objeven koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis).

Zvířena - Podrobný průzkum nebyl dosud proveden. Byly zde dosud zaznamenány význačnější druhy motýlů, např. píďalka bahenní (Epirrhoe pupillata) a drsnokřídlec bělopásný (Lycia zonaria), můry dřevobarvec ptačincový (Aporophyla lutulenta), kovolesklec plicníkový (Euchalcia modesta) a také pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci). Ostatní hmyz reprezentuje např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), roháč obecný (Lucanus cervus), mravenec travní (Formica pratensis), mravenec čtyřskvrnný (Dolichoderus quadripunctatus) a pestrá fauna střevlíkovitých brouků včetně význačných stepních druhů, např. Ophonus sabulicola, Amara tricuspidata a Lebia cruxminor. Z obratlovců lze jmenovat ještěrku obecnou (Lacerta agilis), užovku hladkou (Coronella austriaca), ze sousedního lesa sem proniká skokan štíhlý (Rana dalmatina) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Ptačí fauna je zastoupena např. bramborníčkem hnědým (Saxicola ruberta) a strnadem lučním (Miliaria calandra).

Využití - Plocha rezervace byla v 80. letech intenzivně obhospodařována. Druhová diverzita je proto částečně ochuzena vlivem minerálního hnojení a dosevem kulturních trav. V současnosti jsou podobné aktivity vyloučeny, lokalita je pravidelně kosena a její stav se zlepšuje.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.bilekarpaty.cz

Typ záznamu: Národní přírodní památka
AKTUALIZACE: uživatel č. 508 org. 56, 09.08.2003 v 11:00 hodin

Copyright 1998-2022 © Luděk Šorm